Ομιλία στη Θεία Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Ποι­ὰ εἶ­ναι ἡ ση­με­ρι­νὴ ἑ­ορ­τή; Εἶ­ναι σε­πτὴ καὶ με­γά­λη, ἀ­γα­πη­τέ, καὶ ὑ­περ­βαί­νει τὸν ἀν­θρώ­πι­νο νοῦ καὶ εἶ­ναι ἀν­τά­ξι­α τῆς γεν­ναι­ο­δω­ρί­ας τοῦ Θε­οῦ πού τὴν κα­θι­έ­ρω­σε. Γι­α­τί σή­με­ρα ἔ­γι­νε συμ­φι­λί­ω­ση τοῦ Θε­οῦ μὲ τὸ ἀν­θρώ­πι­νο γέ­νος. Σή­με­ρα δι­α­λύ­θη­κε ἡ πα­λι­ὰ ἔ­χθρα καὶ τε­λεί­ω­σε ὁ μα­κρο­χρό­νι­ος πό­λε­μος. Σή­με­ρα ἐ­πα­νῆλ­θε κά­ποι­α θαυ­μά­σι­α εἰ­ρή­νη πού πο­τὲ δὲν τὴν πε­ρί­με­ναν […]