Αρχική σελίδα GDPR ΔιαχείρισηΚανονισμός GDPR (συνοπτική επεξήγηση)

 • Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Πρόκειται για ένα νέο ενιαίο νομικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.

  O GDPR δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής δραστηριότητας.

 • Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.

  Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

  Επίσης προσωπικά δεδομένα υπάρχουν και στον κόσμο του διαδικτύου και αναφερόμαστε σε αυτά με τον όρο ψηφιακό αποτύπωμα. Το ψηφιακό αποτύπωμα είναι το σύνολο των πληροφοριών που μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο για ένα φυσικό πρόσωπο π.χ. :

  Α. Προσωπικές πληροφορίες (επίθετο, όνομα,  διεύθυνση κατοικίας, ηλικία κ.α.)
  Β. Ηλεκτρονικές πληροφορίες (διεύθυνση IP, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, metadata κ.α.)
  Γ. Φωτογραφίες, βίντεο και άλλα δεδομένα που έχουν κοινοποιηθεί στα social media.

  Γενικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικά δεδομένα είναι οτιδήποτε αποκαλύπτει την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, κάθε πληροφορία που αναφέρεται και το περιγράφει σαν άτομο.

 • Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας.

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία.

 • Ο Κανονισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συγκατάθεση του ατόμου για την χρήση προσωπικών δεδομένων, η οποία θα πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του ατόμου.

  Η συγκατάθεση θα μπορούσε να δοθεί με μία γραπτή δήλωση ή με τη συμπλήρωση τετραγωνιδίου συγκατάθεσης σε φόρμα συλλογής δεδομένων μιας ιστοσελίδας. Έμφαση δίνεται στην θετική ενέργεια εκ μέρους του υποκειμένου οπότε η σιωπή, τα προ συμπληρωμένα τετραγωνίδια φόρμας ή η αδράνεια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση.

  Επίσης το άρθρο 8 του Κανονισμού απαγορεύει την χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών κάτω των 16 ετών χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεση από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

 • Ο Κανονισμός εισάγει ρυθμίσεις που αφορούν αφενός στα δικαιώματα που έχουν τα άτομα που γνωστοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα και αφετέρου στις υποχρεώσεις των διαχειριστών που τα επεξεργάζονται.

  Συνοπτικά διαβάστε παρακάτω για τα δικαιώματα του ατόμου και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών: 

  Α. Δικαίωμα ενημέρωσης:

  Κατά την συλλογή των δεδομένων ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει το άτομο με σαφή, συνοπτική και εύκολα προσβάσιμη μορφή για την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να υποβληθούν τα δεδομένα του.

  Ο διαχειριστής θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων αν υπάρχουν και το χρονικό διάστημα που θα διατηρηθούν τα δεδομένα. Παράλληλα, δηλώνεται με σαφήνεια το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης και η δυνατότητα καταγγελίας σε εποπτική αρχή. 

  Β. Δικαίωμα πρόσβασης:

  Το άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον διαχειριστή επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα του.

  Γ. Δικαίωμα διόρθωσης:

  Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν καθώς και το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

  Δ. Δικαίωμα διαγραφής – Δικαίωμα στην Λήθη( Right to be forgotten ):

  Το άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαχειριστή τη διαγραφή των δεδομένων, που το αφορούν, αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αν το άτομο ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή αν αντιτίθεται στην επεξεργασία ή αν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή αν έχουν συλλεχθεί όταν το άτομο είναι παιδί κάτω των 16 ετών χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεση από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. 

  Ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

  Το άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαχειριστή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν. 

  ΣΤ. Δικαίωμα εναντίωσης:

  Το άτομο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

  Ζ. Δικαίωμα στην Φορητότητα:  

  Το άτομο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε το δικαίωμα και μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( ICO – Information Commissioner’s Office), εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://ico.org.uk

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε παρακάτω να προβάλετε ή να κάνετε λήψη των παρακάτω αρχείων.